TZI - Inženjering

Interregionalno čvorište Johovac

Investitor: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH
Projektant: Konzorcij TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo,
Institut za građevinarstvo IG d.o.o.
Naziv projekta: Izrada Glavnog projekta petlje Johovac sa objektima i tunela Putnikovo brdo 2

 

Ukupna dužina dionice je 6,909 km, gdje dužina trase novog punog profila autoceste iznosi 3,02 km – od stacionaže 0+000.00 do stacionaže 2+120.00 na dionici autoceste Johovac – Doboj Jug i od stacionaže 28+800.00 do stacionaže 29+699.79 na dionici autoceste Vukosavlje – Johovac (2+2 + zaustavna traka, projektna brzina 120 km/h).
U sklopu Glavnog projekta interregionalnog čvorišta “Johovac”, urađeni su Glavni projekti za dvanaest objekata: dva vijadukta “Rampa 1” i “Rampa 3”, pet mostova – mostovi “Lukavička rijeka 1”, “Lukavička rijeka 2”, “Lukavička rijeka 3”, most preko “Grapske rijeke” i most “Pranjkovički potok” i pet prolaza. Rasponska konstrukcija mosta “Rampa 1” i “Rampa 2” je podužno prednapregnuta ploča ojačana u poprečnom smjeru. Statički sistem objekta je kontinualni nosač. Rasponska konstrukcija mostova “Lukavička rijeka 1”, “Lukavička rijeka 2” i “Lukavička rijeka 3” je armirano betonska integralna konstrukcija. Dužina objekata je 52 m. 

Usluge TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo:

Izrada Glavnog projekta za izgradnju nove petlje uključujući lokalne saobraćajnice, objekte – mostove, vijadukte, propuste itd. i tunel “Putnikovo brdo 2”, sve u skladu sa uslovima ugovora, lokalnim propisima, zakonima i pravilima struke. Projekat je urađen u skaldu sa standardima i procedurama koje su u potpunosti u skladu sa EU standardima i pravilima i EBRD/EIB pravilima i procedurama. Procjena uticaja na okoliš, Plan angažovanja sudionika i Plan upravljanja okolišem urađeni su u skladu sa ekološkom i socijalnom politikom EBRD-a, kao i smjernicama EIB.

Glavni projekat interregionalnog čvorišta “Johovac” i tunela “Putnikovo brdo 2” uključuje sljedeće:

  •             Projekat trase petlje “Johovac”
  •             Projekat unutrašnje odvodnje trase
  •             Projekat regulacije vodotoka
  •             Projekat saobraćajnica van glavne trase
  •             Projekat objekata na petlji “Johovac”
  •             Instalacije na petlji “Johovac”
  •             Glavni projekat tunela “Putnikovo brdo 2”
  •             Instalacije u tunelu “Putnikovo brdo 2”
  •             Zbirni predmjer i predračun radova za petlju i tunel