O nama

TZI – Inženjering d.o.o. je projektantska firma osnovana 29.03.1990. godine. Osnivač i direktor je Trobok Zoran, dipl.ing.građ.
Tokom protekle tri decenije firma je aktivno sudjelovala u projektovanju i nadzoru infrastrukturnih radova u BiH i uvijek uspješno odgovarala zahtjevima projekata, da bi danas bila priznata kao jedna od vodećih firmi u svom polju djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Glavna djelatnost firme je projektovanje saobraćajanica i različitih vrsta građevinskih objekata na saobraćajnicama (mostovi, vijadukti, tuneli, natputnjaci, potputnjaci).

TZI – Inženjering d.o.o. zapošljava visoko kvalifikovane profesionalce sa iskustvom u širokom spektru disciplina. Osim toga, TZI angažuje veći broj vanjskih saradnika, uglavnom profesora sa visokoškolskih ustanova i eksperata raznih oblasti iz oblasti inženjerstva. Multidisciplinarni timovi svojim profesionalnim znanjem, stručnošću i iskustvom mogu odgovoriti svakom izazovu u području svog djelovanja. Tokom svog postajanja, TZI- Inženjering je pružao konsultantske usluge nadležnim tijelima vlade i drugim domaćim i stranim klijentima.

TZI - Inženjering d.o.o. Logo

Naši klijenti su: vlade, ministarstva, vladine agencije, lokalne i regionalne institucije, Delagacija EU u BiH, kao i multilateralne organizacije: Svjetska banka (WB), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), i bilateralne organizacije Japanska agencija za međunardonu saradnju (JICA) i Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Firma je registrovana u registru Federalnog ministarstva prostornog uređenja za: obavljanje djelatnosti projektovanja- izrada projekata saobraćajnica cestovnog i željezničkog saobraćaja i objekata niskogradnje u sklopu saobraćajnica, te obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata i nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije. 

TZI-Inženjering d.o.o. posluje u skladu sa zahtjevima sistema osiguranja kvaliteta ISO 9001:2015, ovjerenom od strane SIQ kao i Evropskog sistema kvaliteta IQNET.