TZI - Inženjering

Pješački most “Most Ljubavi”

Odgovorni projektant na izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta: Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo

Projektant saradnik na izradi Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta: TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo

 

Prethodne godine završena je izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Bosne u Visokom, čime su povezana naselja Luke i Ozrakovići, a gdje su ulogu odgovornog projektanta i projektanta saradnika imale kompanije “Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo” i “TZI – Inženjering d.o.o. Sarajevo”.  

Pješački most projektovan je kao zavješeni most sa armirano betonskom rasponskom  konstrukcijom sa jednim armiranobetonskim pilonom (visine 20,00 m) i kosim kablovima. Niveleta mosta je u vertikalnoj krivini, a kota nivelete samog mosta je usaglašena sa nivoom stogodišnje velike vode rijeke Bosne i konstruktivnom visinom zavješene rasponske konstrukcije. Statička dužina mosta je 64,87 m, a ukupna dužina zajedno sa krilima 78,87 m. Rasponski sklop je armiranobetonska ploča pravougaonog poprečnog presjeka.

Ovješeni sklop mosta čini armiranobetonska rasponska konstrukcija, betonski pilon i kose zatege od visokovrijednog čelika. Zatege su osnovni nosivi konstruktivni element i sastoje se od proračunom utvrđenog broja užadi. Most ima ukupno 6 zatega, čije je sidrenje ostvareno preko čelične ploče ubetonirane u rasponsku konstrukciju i pilon, te u betonsko rebro na obalnom stubu.

S ciljem poboljšanja vizualnih karakteristika, u okviru hortikulturnog uređenja urađeno je ozelenjavanje platoa oko pristupne rampe, dijela pristupne zone ispred rampe na suprotnoj obali rijeke, postavljanje ozelenjenih žardinjera, te sadnja ukrasnih stabala i niskog rastinja. Također, sa istim ciljem izvedena je i LED rasvjeta mosta i pristupnih zona, koja pored funkcije osvjetljenja hodnih zona ima i estetsku funkciju čime je nagašena kontura mosta, njegovi konstruktivni elementi i prilazi mostu.