Home Profil Usluge Kompanije Politika kvaliteta Reference Kontakt

GLAVNI PROJEKAT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc, DIONICA: VLAKOVO - LEPENICA


              Investitor: JP Autoceste Federacije BiH

              Projektant: Konzorcijum IPSA Institut Sarajevo i TZI-Inženjering d.o.o. Sarajevo


                      Trasa dionice Vlakovo - Lepenica počinje na završetku trase Sarajevske obilaznice. Na samom
                      početku trase nalazi se petlja Vlakovo oblika romba sa kružnom raskrsnicom bez preplitanja (urađena
                      u sklopu Sarajevske obilaznice), paralelnim rampama, te vijaduktom Vlakovo (cca 390m). Obzirom da
                      se nalazi u prigradskom području grada Sarajeva, na kojem ima dosta individualnih stambenih
                      objekata, kao i postojećih prometnica, na ovoj dionici se nalazi osam potputnjaka, te jedan natputnjak.
                      Trasa na dionici prolazi brdovitim i planinskim terenom, te se na trasi smjenjuju usjeci i nasipi sa
                      određenim brojem objekata, tunela, te vijadukata.

Usluge TZI-Inženjering d.o.o.:


              Izrada glavnih projekata objekata:

                      Petlja Vlakovo

                      Petlja Lepenica

                      Vijadukt Vlakovo: L=393.07 m

                      Vijadukt Gladno polje: L=347.09 m

                      Vijadukt Šamin gaj: L=348.00 m

                      Vijadukt Podgaj: L= 65.00 m
      Slike